Európska spolupráca v oblasti vedy a výskumu (COST)


COST akcia FP1403 - Non-native tree species for European forests - experiences, risks and opportunities
(Nepôvodné druhy drevín pre európske lesy - skúsenosti, riziká a možnosti)
Introdukcia cudzokrajných druhov lesných drevín do geografických oblastí Európy má v rámci lesníckej praxe už dlhšiu tradíciu. Začiatky tejto introdukcie siahajú do 18. storočia, kedy vznikla silná požiadavka na prírodné zdroje pre potreby prebiehajúcej industrializácie Európy. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje skôr na produkciu biomasy a sekvestráciu uhlíka, ako aj na možnosti zvýšenia adaptačného potenciálu lesov k dlhodobým klimatickým zmenám pomocou cudzokrajných drevín. Za účelom určenia ich potenciálu v najširšom slova zmysle, vznikla diskusná platforma pre špecifikáciu tohto potenciálu.
Národný delegát:
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc. (2014-2018)


COST FA akcia 1208
- Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance (Stratégie na udržanie trvalej širokospektrálnej rezistencie poľnohospodárskych plodín na patogény)
Hlavným cieľom COST FA1208 Akcie je obmedziť používanie pesticídov pri ochrane kultúrnych plodín. Využitie prirodzenej rezistencie je však limitované dvoma faktormi: obmedzený počet zdrojov rezistencie a časté prekonanie rezistencie vďaka rýchlej evolúcii patogénov. Oba tieto problémy sa v súčasnosti riešia pomocou prístupov využívajúcich nedávny pokrok v sekvenovaní genómov a výskume efektorových proteínov patogénov. Cost Akcia 1208 vytvára priestor na vytvorenie spolupráce európskych vedcov a šľachtiteľov pri riešení problematiky trvalej rezistencie cereálií a Solanaceae plodín, ktoré hrajú ústrednú úlohu v Európskom poľnohospodárstve. Do projektu sme sa zapojili riešením problematiky príspevku nadprodukcie glukanázy a chitinázy izolovanej z rosičky okrúhlolistovej pri zvýšení antifungálneho potenciálu transgénnych rastlín tabaku.
Národný delegát:
Ing. Jana Libantová, CSc. (2013-2017)


COST akcia FP1204 - Green infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
(Zelená infraštruktúra - spojenie environmentálnych a sociologických aspektov pri štúdiu a riadení lesov v zastavaných územiach)
V poslednej dobe sa zelená infraštruktúra (ZI) stáva dôležitým nástrojom pri plánovaní rozvoja na regionálnej a lokálnej úrovni. Zelená infraštruktúra poskytuje rôznorodé ekologické služby a nová iniciatíva môže stavať na vynikajúcom výskume a významne prispieť k vytváraniu tzv. lesa v meste (LM). Je dôležité klásť dôraz na integrovanie environmentálnych a sociálnych benefitov v kontexte zmeny globálnej klímy. COST akcia si kladie nasledovné ciele: 1) zvýšiť porozumenie úlohy LM v kontexte ZI z vedeckého a sociálno-ekonomického hľadiska; 2)identifikovať priority a výzvy pre ďalší výskum; 3) poskytnúť indikátory, ktoré by mohli byť zahrnuté pri príprave legislatívy týkajúcej sa LM a ZI; 4) vyvinúť protokoly a postupy pre plánovanie ZI a pre implementáciu ZI postupov s dôrazom na spojenie environmentálnych a sociálnych aspektov LM.
Národný delegát: Mgr. Martin Hajduch, DrSc. (2013-2017)


COST akcia STREAM - Strigolactones: biological roles and applications
(Strigolaktóny: biologické funkcie a ich využitie)
Strigolaktóny (SL) sú novo definovaná skupina rastlinných hormónov, ktoré sa spolupodieľajú na morfológii rastlín, spolupodieľajú sa na odpovedi rastlín na podmienky prostredia a na komunikácii s inými organizmami v rizosfére. Stále je však málo známe ako pôsobia, nie je úplne známa ich biosyntetická dráha, ani signálne dráhy. Pretože SL majú endogénne a aj exogénne funkcie, sú sprostredkovateľom adaptívnych zmien v architektúre rastlín a interakcií v rizosfére, SL majú veľký potenciál v modernom poľnohospodárstve. Cieľom projektu je vytvorenie multidisciplinárnej siete spolupracujúcich expertov v rámci výskumu strigolaktónov v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Národný delegát:
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (2013-2017)

COST akcia FA1306 - The quest for tolerant varieties - phenotyping at plant and cellular level (Hľadanie tolerantných odrôd - fenotypovanie na úrovni rastliny a bunky)
Národný delegát:
RNDr. Terézia Salaj, DrSc. (2014-2016)


COST akcia FA1006 -
Plant metabolic engineering for high value products (Metabolické inžinierstvo rastlín s vysokou hladinou produktov)
Národný delegát
: Ing. Jana Moravčíková, PhD. (2011-2015)


COST akcia FP 0905 - Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives
(Biobezpečnosť transgénnych stromov: vylepšenie vedeckých dôkazov pre vývoj bezpečných drevín a implementácia EU smerníc)
Národný delegát: RNDr. Terézia Salaj, CSc. (2010-2014)

COST akcia FA0605 - Signalling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants (Kontrola odolnosti na stresy signálnymi dráhami a produkcia ochranných zlúčenín v rastlinách)
Národný delegát: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (2007-2011)

COST akcia 871 - Cryopreservation of embryogenic cultures of selected conifer species (Kryoprezervácia embryogénnych kultúr vybraných druhov ihličnatých drevín)
Národný delegát: RNDr. Terézia Salaj, CSc. (2007 - 2010)

COST akcia 863 EUROBERRY: Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and health (EUROBERRY výskum: Od genomiky ku trvaloudržateľnej produkcii, kvalite a zdraviu)
Národný delegát: RNDr. Gabriela Libiaková, CSc. (2005-2010)