Európska spolupráca v oblasti vedy a výskumu (COST)


COST Action CA18101 - Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom (akronym: SOURDOMICS)

Tradičné kvasné procesy predstavujú spontánne fermentácie, ktoré vedú k prirodzenému výberu mikroorganizmov, najmä kvasiniek a baktérií mliečneho kvasenia. Takéto mikroorganizmy sú pre človeka užitočné a súčasne inhibujú šírenie nežiaducej mikroflóry. Fermentácia kvasníc bola pravdepodobne jedným z prvých mikrobiálnych procesov, ktoré používa človek na výrobu a konzerváciu potravín. Takto spracované chlebové výrobky, sú v súčasnosti stále celosvetovo vyrábané, sú vysoko cenené spotrebiteľmi pre svoju výraznú chuť, textúru a zdravé atribúty. COST Akcia spája multidisciplinárnu skupinu vedcov a spoločností, ktorá sa venuje štúdiu (pseudo-) obilnín a kvasným technológiám. Zámerom je využitie autochtónnych (pseudo-) obilnín s dobrými pekárenskými a výživovými vlastnosťami a podpora trvalo udržateľného poľnohospodárstva a zachovanie genetickej rozmanitosti. Súčasne má za cieľ prispieť k rozvoju nových obchodných príležitostí pre miestnych poľnohospodárov prostredníctvom ich zapojenia do spracovania potravín a ich integráciou do priemyselných a obchodných reťazcov, čo je v súlade s Európskou agendou pre potraviny a životné prostredie. Cieľom Akcie je navrhnutie štartovacích kvasných kultúr so širokým spektrom biotechnologických aplikácií, produkcia metabolitov s vysokou pridanou (výživovou) hodnotou ako aj produkcia zdravých a chutných chlebových výrobkov, ktoré ovplyvnia stravovanie a orientáciu spotrebiteľov na trhu.
Národný delegát: Ing. Andrea Hricová, PhD. (2019 - 2023)

COST Akcia CA18111 - Genome editing in plants - a technology with transformative potential (Editovanie genómu rastlín - technológia s transformatívnym potenciálom)
Veľkou výzvou v súčasnosti je poskytnúť primeranú výživu rastúcej celosvetovej populácii, prostredníctvom hospodársky a environmentálne udržateľného poľnohospodárstva, ktoré súčasne čelí zmenám klímy, strate biodiverzity a degradácii ornej pôdy. Pri naplnení tejto výzvy sa značný dôraz kladie na výskum  a šľachtenie rastlín. Na základe vedeckého pokroku sa v posledných dvoch desaťročiach vyvinulo množstvo techník na úpravu genómu, pomocou ktorých možno dosiahnúť vysokú presnosť pri kontrole genetického materiálu a zodpovedajúcich znakov. COST Akcia CA18111 spája odborné poznatky z celého radu odborov s cieľom vyhodnotiť techniky úpravy rastlinných genómov a ich výsledné produkty z rôznych perspektív. Zistenia poslúžia na vytvorenie plánu na usmerňovanie a uľahčenie aplikácií na úpravu genómu v oblasti výskumu a šľachtenia rastlín, čo pomôže pri určovaní priorít v oblasti výskumu a vývoja a stimulácii ďalšej medzinárodnej a medziodborovej spolupráce.

Národný delegát: Ing. Martin Jopčík, PhD. (2019 - 2023)


COST akcia FP1403 - Non-native tree species for European forests - experiences, risks and opportunities
(Nepôvodné druhy drevín pre európske lesy - skúsenosti, riziká a možnosti)
Národný delegát: RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc. (2014-2018)


COST FA akcia 1208
- Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance (Stratégie na udržanie trvalej širokospektrálnej rezistencie poľnohospodárskych plodín na patogény)
Národný delegát:
Ing. Jana Libantová, CSc. (2013-2017)


COST akcia FP1204 - Green infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
(Zelená infraštruktúra - spojenie environmentálnych a sociologických aspektov pri štúdiu a riadení lesov v zastavaných územiach)
Národný delegát: Mgr. Martin Hajduch, DrSc. (2013-2017)


COST akcia STREAM - Strigolactones: biological roles and applications
(Strigolaktóny: biologické funkcie a ich využitie)
Národný delegát:
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (2013-2017)

COST akcia FA1306 - The quest for tolerant varieties - phenotyping at plant and cellular level (Hľadanie tolerantných odrôd - fenotypovanie na úrovni rastliny a bunky)
Národný delegát:
RNDr. Terézia Salaj, DrSc. (2014-2016)


COST akcia FA1006 -
Plant metabolic engineering for high value products (Metabolické inžinierstvo rastlín s vysokou hladinou produktov)
Národný delegát
: Ing. Jana Moravčíková, PhD. (2011-2015)


COST akcia FP 0905 - Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives
(Biobezpečnosť transgénnych stromov: vylepšenie vedeckých dôkazov pre vývoj bezpečných drevín a implementácia EU smerníc)
Národný delegát: RNDr. Terézia Salaj, CSc. (2010-2014)

COST akcia FA0605 - Signalling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants (Kontrola odolnosti na stresy signálnymi dráhami a produkcia ochranných zlúčenín v rastlinách)
Národný delegát: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (2007-2011)

COST akcia 871 - Cryopreservation of embryogenic cultures of selected conifer species (Kryoprezervácia embryogénnych kultúr vybraných druhov ihličnatých drevín)
Národný delegát: RNDr. Terézia Salaj, CSc. (2007 - 2010)

COST akcia 863 EUROBERRY: Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and health (EUROBERRY výskum: Od genomiky ku trvaloudržateľnej produkcii, kvalite a zdraviu)
Národný delegát: RNDr. Gabriela Libiaková, CSc. (2005-2010)