Európska spolupráca v oblasti vedy a výskumu (COST)


COST akcia FP1403 - Non-native tree species for European forests - experiences, risks and opportunities
(Nepôvodné druhy drevín pre európske lesy - skúsenosti, riziká a možnosti)
Introdukcia cudzokrajných druhov lesných drevín do geografických oblastí Európy má v rámci lesníckej praxe už dlhšiu tradíciu. Začiatky tejto introdukcie siahajú do 18. storočia, kedy vznikla silná požiadavka na prírodné zdroje pre potreby prebiehajúcej industrializácie Európy. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje skôr na produkciu biomasy a sekvestráciu uhlíka, ako aj na možnosti zvýšenia adaptačného potenciálu lesov k dlhodobým klimatickým zmenám pomocou cudzokrajných drevín. Za účelom určenia ich potenciálu v najširšom slova zmysle, vznikla diskusná platforma pre špecifikáciu tohto potenciálu.
Národný delegát:
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc. (2014-2018)


COST FA akcia 1208
- Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance (Stratégie na udržanie trvalej širokospektrálnej rezistencie poľnohospodárskych plodín na patogény)
Národný delegát:
Ing. Jana Libantová, CSc. (2013-2017)


COST akcia FP1204 - Green infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
(Zelená infraštruktúra - spojenie environmentálnych a sociologických aspektov pri štúdiu a riadení lesov v zastavaných územiach)
Národný delegát: Mgr. Martin Hajduch, DrSc. (2013-2017)


COST akcia STREAM - Strigolactones: biological roles and applications
(Strigolaktóny: biologické funkcie a ich využitie)
Národný delegát:
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD. (2013-2017)

COST akcia FA1306 - The quest for tolerant varieties - phenotyping at plant and cellular level (Hľadanie tolerantných odrôd - fenotypovanie na úrovni rastliny a bunky)
Národný delegát:
RNDr. Terézia Salaj, DrSc. (2014-2016)


COST akcia FA1006 -
Plant metabolic engineering for high value products (Metabolické inžinierstvo rastlín s vysokou hladinou produktov)
Národný delegát
: Ing. Jana Moravčíková, PhD. (2011-2015)


COST akcia FP 0905 - Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives
(Biobezpečnosť transgénnych stromov: vylepšenie vedeckých dôkazov pre vývoj bezpečných drevín a implementácia EU smerníc)
Národný delegát: RNDr. Terézia Salaj, CSc. (2010-2014)

COST akcia FA0605 - Signalling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants (Kontrola odolnosti na stresy signálnymi dráhami a produkcia ochranných zlúčenín v rastlinách)
Národný delegát: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. (2007-2011)

COST akcia 871 - Cryopreservation of embryogenic cultures of selected conifer species (Kryoprezervácia embryogénnych kultúr vybraných druhov ihličnatých drevín)
Národný delegát: RNDr. Terézia Salaj, CSc. (2007 - 2010)

COST akcia 863 EUROBERRY: Euroberry research: from genomics to sustainable production, quality and health (EUROBERRY výskum: Od genomiky ku trvaloudržateľnej produkcii, kvalite a zdraviu)
Národný delegát: RNDr. Gabriela Libiaková, CSc. (2005-2010)