Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, ktorého dĺžka je 4 roky. ÚGBR CBRB SAV je externou vzdelávacou inštitúciou akreditovanou v týchto študijných odboroch:
4.2.4. genetika
6.1.18. agrobiotechnológie


Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne vedecká tajomníčka
Ing. Andrea Hricová, PhD.
telefón: 037/ 69 43 328

e-mail: andrea.hricova@savba.sk


Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium

Gajdošová Alena, RNDr., CSc.
Hricová, Andrea, Ing., PhD.
Hajduch Martin, Mgr., DrSc.
Kormuťák Andrej, RNDr., DrSc.
Libantová Jana, Ing., CSc.
Libiaková Gabriela, RNDr., CSc.
Matúšová Radoslava, RNDr., PhD.
Moravčíková Jana, Ing., PhD.
Salaj Ján, doc. RNDr., DrSc.
Salaj Terézia, RNDr., DrSc.


Doktorandi na ÚGBR
Mgr. Júlia Hunková

Využitie rastlinných biotechnológií v produkcií vybraných druhov drobného ovocia
Študijný
odbor:4.2.4. genetika
Trvanie štúdia: 1.9. 2014 - 31.8. 2018
Školiteľ: RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Ing. Monika Frátriková
Charakterizácia génov aktívnych počas procesov trávenia v rosičke okrúhlolistovej

Študijný odbor: 6.1.18. agrobiotechnológie
Trvanie štúdia: 1. 9. 2016 - 31.8. 2020
Školiteľ: Ing. Jana Libantová, CSc.

Ing. Juraj Kleman
Protemická analýza ľanu pod vplyvom abiotického stresu

Študijný odbor: 6.1.18. agrobiotechnológie
Trvanie štúdia: 1. 9. 2016 - 31.8. 2020
Školiteľ: Mgr. Martin Hajduch, DrSc.

Ing. Dagmara Libiaková
Vypracovanie systému genetickej transformácie pri vybranom druhu parazitických rastlín čeľade zárazovité pomocou Agrobacterium sp.

Študijný odbor: 6.1.18. agrobiotechnológie
Trvanie štúdia: 1.9. 2012 - 31.8. 2016

Školiteľ: RNDr. Radislava Matúšová, PhD.

Ing. Miroslav Rajninec
Charakteristika rastlinnej chitinázy v bakteriálnom expresnom systéme

Študijný odbor: 6.1.18. agrobiotechnológie
Trvanie štúdia: 1.9.2015 - 31.8.2019
Školiteľ: Ing. Jana Libantová, CSc.