Doktorandské štúdium je možné absolvovať formou denného štúdia, ktorého dĺžka je 4 roky. ÚGBR CBRB SAV je externou vzdelávacou inštitúciou akreditovanou v týchto študijných odboroch:
4.2.4. genetika
6.1.18. agrobiotechnológie


Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne vedecká tajomníčka
Ing. Andrea Hricová, PhD.
telefón: 037/ 69 43 328

e-mail: andrea.hricova@savba.sk


Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium

Gajdošová Alena, RNDr., CSc.
Hricová, Andrea, Ing., PhD.
Klubicová Katarína, Mgr., PhD.
Kormuťák Andrej, RNDr., DrSc.
Libantová Jana, Ing., CSc.
Libiaková Gabriela, RNDr., CSc.
Matúšová Radoslava, RNDr., PhD.
Moravčíková Jana, Ing., PhD.
Salaj Ján, doc. RNDr., DrSc.
Salaj Terézia, RNDr., DrSc.


Doktorandi na ÚGBR SAV

Ing. Monika Frátriková
Charakterizácia génov aktívnych počas procesov trávenia v rosičke okrúhlolistovej

Študijný odbor: 6.1.18. agrobiotechnológie
Trvanie štúdia: 1. 9. 2016 - 31.8. 2020
Školiteľ: Ing. Jana Libantová, CSc.

Mgr. Veronika Ihradská
Štúdium extracelulárnych proteínov embryogénnych línií ihličnanov
Študijný odbor: 4.2.4 genetika
Trvanie štúdia: 1.9.2018 - 31.8.2022
Školiteľ: Mgr. Katarína Klubicová, PhD.

Ing. Juraj Kleman
Protemická analýza ľanu pod vplyvom abiotického stresu

Študijný odbor: 6.1.18. agrobiotechnológie
Trvanie štúdia: 1. 9. 2016 - 31.8. 2020
Školiteľ: RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

Mgr. Miroslav Klobučník
Genetická štruktúra a diverzita hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej-kosodreviny na severnom Slovensku a v okolitých krajinách

Študijný odbor: 4.2.4 genetika
Trvanie štúdia: 1.9.2018 - 31.8.2022
Školiteľ: RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Ing. Miroslav Rajninec
Charakteristika rastlinnej chitinázy v bakteriálnom expresnom systéme

Študijný odbor: 6.1.18. agrobiotechnológie
Trvanie štúdia: 1.9.2015 - 31.8.2019
Školiteľ: Ing. Jana Libantová, CSc.