tl_files/images/loga agentury_lay.jpg

 

1. Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech"
(ŠF EÚ Výskum a vývoj, ITMS 26220220180, 2013-2015)

2. Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky
(ŠF EÚ Výskum a vývoj, 26220220097, 2011-2014)

3. Využitie inovatívnych vedeckých prístupov na zvýšenie efektívnosti lesného hospodárstva
(ŠF EÚ Vzdelávanie, 160TT1001359, 2010-2013)

4. Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, zvýšená teplota)
(ŠF EÚ Vzdelávanie, 160TT1001326, 2010-2013)

 

1. Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech"

(Dopytovo-orientovaný projekt; ITMS 26220220180)

Hlavným zámerom projektu je vytvorenie regionálneho kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti agro-bio-technológií v Nitre (AgroBioTech), ktoré bude integrovať špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre.

Výskumné centrum bude zamerané na pokrytie prioritných tém v agrobiológii, biotechnológiách, genetických technológiách, agropotravinárstve, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológii, bioenergetike smerujúcich k udržateľnosti produkcie a kvality poľnohospodárskych produktov v meniacich sa podmienkach prostredia, pri výrobe strategicky významných potravinových zdrojov v SR, efektívnym využitím agrobiodiverzity rastlín a zvierat, ako aj z hľadiska moderných technológií spracovania produktov a biotechnológií zameraných na zdravú výživu ľudí a využitie obnoviteľných zdrojov. Výskumné centrum bude vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou a tým umožní realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni aplikovateľnú v praxi.
Webstránka projektu - www.agrobiotech.uniag.sk

Realizácia projektu: 4/2013 - 6/2015


Partneri
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (žiadateľ)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (partner 1)
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV (partner 2)


Zodpovedný riešiteľ za ÚGBR SAV
- doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

Odborní pracovníci
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.
Mgr. Martin Hajduch, PhD.
Ing. Andrea Hricová, PhD.
Ing. Martin Jopčík, PhD.
Mgr. Katarína Klubicová, PhD.
RNDr. Gabriela Libiaková, CSc.
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.
Mgr. Ľubica Uváčková, PhD.
Finančný manažér - Ing. Henrieta Kvapilová
Asistent finančného manažéra - Katarína Čuláková

Organizačno-prevádzkový poriadok pracoviska AgroBioTech na ÚGBR SAV
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku AgroBioTech na ÚGBR SAV


Dokumenty


Aktivita 3.1 AgroBioTech, partner 2 - ÚGBR SAV

Podrobný opis aktivity 3.1  
Riešiteľský kolektív aktivity 3.1
Rozpočet AgroBioTech - partner 2
Výsledky a merateľné ukazovatele aktivity 3.1

Laboratóriá AgroBioTech

Koncepcie laboratórií ÚGBR SAV budovaných v rámci projektu AgroBioTech

Monitorovacie správy AgroBioTech, ÚGBR SAV

1.
Monitorovacia správa AgroBioTech, apríl 2013 - september 2013

Monitorovacia správa - partner 2

Príloha č. 1- Príloha 02b MS - prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

2. Monitorovacia správa AgroBioTech, október 2013 - marec 2014

Monitorovacia správa - partner 2
Príloha č. 1 - Príloha 02b MS - prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
Príloha č. 2 - Splnenie merateľného ukazovateľa výsledku - projekt
Príloha č. 3 - Rozhodnutie o registrácii odrody

3. Monitorovacia správa AgroBioTech, apríl 2014 - september 2014

Monitorovacia správa - partner 2
Príloha č. 1 - Príloha 02b MS - prehľad vecnej realizácie aktivít projektu
Príloha č. 2 - Rozhodnutie o registrácii odrody
Príloha č. 3 - Zoznam výstupov projektu a publikačnej činnosti ÚGBR SAV

4. Monitorovacia správa AgroBioTech, október 214 - marec 2015

Monitorovacia správa - partner 2
Príloha č. 1 - Prehľad vecnej realizácie aktivít projektu

Príloha č. 2 - Prehľad publikačnej aktivity ÚGBR SAV
Príloha č. 3 - Deklarovanie splnenia merateľného ukazovateľa výsledku

Plnenie výstupov projektu
Výstup 1

Príloha č. 4 - Rozhodnutie o registrácii odrody
Výstup 2
Príloha č. 5 - Zmluva o spolupráci Wellberry s.r.o.
Príloha č. 6
- Mikrorozmnožovanie rastlín (ihličnatých drevín) metódou somatickej embryogenézy

Výstup 3
Príloha č. 7 - Protokol pre mikropropagáciu vybraných druhov rodu Vaccinium spp. (čučoriedky, brusnice)
Príloha č. 8
- Protokol pre mikropropagáciu vybraných druhov rodu Rubus spp. (ostružina malinová, ostružina černicová)
Príloha č. 9 - Protokol pre mikropropagáciu druhu Amelanchier alnifolia

Výstup 4

5. Monitorovacia správa AgroBioTech, apríl 2015 - september 2015

Monitorovacia správa - partner 2
Príloha č. 1 - prehľad vecnej realizácie
Príloha č. 2 - prehľad publikačnej aktivity ÚGBR SAV

6. Monitorovacia správa AgroBioTech, október 2015 - november 2015

Monitorovacia správa - partner 2
Príloha č. 1 - prehľad vecnej realizácie

Príloha č. 2 - materiálno-technická báza -ÚGBR SAV
Príloha č. 3 - prehľad publikačnej aktivity ÚGBR SAV


Služobné cesty AgroBioTech - partner 2

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - A. Hricová
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - A. Hricová
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - A. Gajdošová


Ponukové listy ÚGBR SAV pre spoluprácu a partnerstvo

1. Ponukový list pre spoluprácu a partnertsvo - Laboratória reprodukčnej a vývinovej biológie
Ponukovy list pre MSP

Offer leaflet for partnership and cooperation

2. Ponukový list pre spoluprácu a partnertsvo - Laboratórium molekulárneho šľachtenia rastlín
Ponukovy list pre MSP

Offer leaflet for partnership and cooperation

 

2. Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky

(ITMS 26220220097)

Projekt bol získaný v rámci operačného programu 2620002 OP Výskum a vývoj, Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe. ÚGBR SAV ako partnerská organizácia Centra výskumu rastlinnej výroby v Piešťanoch je v rámci projektu riešiteľom aktivity 1.2 Genetické mapovanie rastlinných zdrojov a transfer výsledkov do výskumu a šľachtiteľskej praxe. Projekt podporuje výskum orientovaný na reálne využitie jeho výsledkov v poľnohospodárstve, vytvára a podporuje prenos poznatkov do praxe. Novo koncipované úlohy rozvoja vedy a techniky základného a aplikovaného výskumu budú zamerané na zvýšenie produkcie a zlepšenie miery rentability výrobných odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby, a tým zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva v európskom hospodárskom priestore. Realizáciou projektu sa skvalitní infraštruktúra vedecko-výskumných pracovísk a vytvoria sa lepšie podmienky pre integráciu do spolupráce základného a aplikovaného výskumu v oblasti využívania, ochrany a reprodukcie biologických zdrojov a poľnohospodárskych biotechnológií.

Zodpovedný riešiteľ za ÚGBR SAV - RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Odborní pracovníci
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.
Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Mgr. Veronika Mistríková
Ing. Peter Socha, PhD.
Finančný manažér - Ing. Henrieta Kvapilová

 

3. Využitie inovatívnych vedeckých prístupov na zvýšenie efektívnosti lesného hospodárstva

(ŠF EÚ Vzdelávanie, 160TT1001359, 04/2010 - 03/2013)

V súlade s prioritami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 je hlavným cieľom projektu poskytnúť informácie, vedomosti ako aj zručnosti zástupcom prvovýrobcov a spracovateľov v oblasti lesného hospodárstva o inovatívnych metódach a základných metodických prístupoch v oblasti genetického výskumu lesných drevín, ekológie lesa a efektívnych technikách využiteľných pre množenie lesných drevín či zakladanie lesných škôlok. Tieto informácie o využití moderných vedeckých prístupov budú šírené formou vzdelávacích seminárov. Projekt tak podporí rozvoj vzdelania pracovníkov v lesnom hospodárstve o súčasné najmodernejšie vedecké prístupy s dopadom na lesné inžinierstvo, manažment a ekológiu lesa.
Vedúci projektu: RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc., Ing. Andrea Hricová, PhD.
Koordinátor projektu: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV; publikácia (PDF)

 

4. Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, zvýšená teplota)

(ŠF EÚ Vzdelávanie, 160TT1001326, 04/2010 - 05/2013)

Hlavným cieľom projektu je rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít pre poľnohospodárov na Slovensku formou prednášok a vydaním publikácie: „Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, zvýšená teplota)", a tak dostupnou formou šíriť poznatky pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve o nových zisteniach a výstupoch z biotechnológií rastlín, ktoré majú významný potenciál pomôcť dnešnej poľnohospodárskej praxi zodpovedne sa pripraviť na predvídané klimatické zmeny. Vzdelávacie aktivity v rámci projektu by mohli významne posilniť tak dlho očakávaný prenos výsledkov z vedeckých laboratórií do každodennej praxe moderného poľnohospodára a poukázať na skutočnosť, že dnes veda už disponuje nástrojmi pre prípravu tzv. rastlín na mieru („rastliny pre budúcnosť"). Vzdelávanie priblíži poľnohospodársku prax k vhodnému využívaniu uvedených výsledkov na zvýšenie kvality a výnosov rastlín pre výživu, krmivo i výnos rôznych obsahových látok ako aj pre výrobu vakcín pre modernú medicínu.
Vedúci projektu: doc. RNDr. Anna Preťová, DrSc.
Koordinátor projektu: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV