Medzinárodné projekty

 

COST Akcia CA19125 - EPIgenetické mechanizmy adaptácie plodín na klimatickú zmenu (akronym: EPI-CATCH)

Hlavným cieľom COST akcie CA19125 je rozvinúť a definovať nové poznatky a metodiky pre štúdium epigenetických mechanizmov, ktoré modulujú schopnosť rastlín adaptovať sa na environmentálne formy stresu vyvolané klimatickými zmenami. Realizovaná bude epigenomická analýza rastlín v odpovedi na rôzne formy environmentálneho stresu (sucho, zasolenie, teplota, patogény). Akcia bude využívať multidisciplinárny prístup, ktorý bude spájať poznatky priemyselného vývoja, molekulárnej biológie a genetiky, šľachtenia rastlín a bioinformatiky. Získané poznatky budú mať prínos pre vývoj nových inovatívnych technológií s cieľom zvýšiť environmentálnu udržateľnosť poľnohospodárstva.

Národný delegát: Ing. Veronika Lancíková, PhD. (2020 - 2024)

 

COST Akcia CA18201 - Integrovaný prístup konzervácie ohrozených rastlín pre 21. storočie (akronym: ConservePlants)

Hlavným cieľom COST projektu je zlepšiť ochranu ohrozených rastlín v Európe vytvorením siete vedcov a ďalších zainteresovaných strán, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi ochrany rastlín, od taxonómie, ekológie, fyziológie rastlín a reprodukčnej biológie až po manažment chránených území. Cieľom riešiteľského kolektívu ÚGBR CBRB SAV je štúdium somatickej embryogenézy od prvých fáz indukcie až po maturáciu a regeneráciu rastlín pri druhoch Pinus nigra Arn. (borovica čierna), Abies alba Mill. (jedľa biela) a jej hybridy. Zameriame sa na fyziologické, biochemické a štruktúrne aspekty, ktoré sprevádzajú tento proces a ich detailné štúdium je nevyhnutné na pochopenie celého mechanizmu somatickej embryogenézy. Na kryokonzerváciu embryogénnych pletív použijeme metódu tzv. pomalého zamŕzania (slow-freezing), ktorá je najvhodnejšia technika na pletivové a bunkové kultúry.

Národný delegát: RNDr. Terézia Salaj, DrSc. (2019 - 2023)

 

COST Akcia CA18101 - Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom (akronym: SOURDOMICS)

Tradičné kvasné procesy predstavujú spontánne fermentácie, ktoré vedú k prirodzenému výberu mikroorganizmov, najmä kvasiniek a baktérií mliečneho kvasenia. Takéto mikroorganizmy sú pre človeka užitočné a súčasne inhibujú šírenie nežiaducej mikroflóry. Fermentácia kvasníc bola pravdepodobne jedným z prvých mikrobiálnych procesov, ktoré používa človek na výrobu a konzerváciu potravín. Takto spracované chlebové výrobky, sú v súčasnosti stále celosvetovo vyrábané, sú vysoko cenené spotrebiteľmi pre svoju výraznú chuť, textúru a zdravé atribúty. COST Akcia spája multidisciplinárnu skupinu vedcov a spoločností, ktorá sa venuje štúdiu (pseudo-) obilnín a kvasným technológiám. Zámerom je využitie autochtónnych (pseudo-) obilnín s dobrými pekárenskými a výživovými vlastnosťami a podpora trvalo udržateľného poľnohospodárstva a zachovanie genetickej rozmanitosti. Súčasne má za cieľ prispieť k rozvoju nových obchodných príležitostí pre miestnych poľnohospodárov prostredníctvom ich zapojenia do spracovania potravín a ich integráciou do priemyselných a obchodných reťazcov, čo je v súlade s Európskou agendou pre potraviny a životné prostredie. Cieľom Akcie je navrhnutie štartovacích kvasných kultúr so širokým spektrom biotechnologických aplikácií, produkcia metabolitov s vysokou pridanou (výživovou) hodnotou ako aj produkcia zdravých a chutných chlebových výrobkov, ktoré ovplyvnia stravovanie a orientáciu spotrebiteľov na trhu.
Národný delegát: Ing. Andrea Hricová, PhD. (2019 - 2023)


COST Akcia CA18111 - Editovanie genómu rastlín - technológia s transformatívnym potenciálom (akronym: PlantEd)
Veľkou výzvou v súčasnosti je poskytnúť primeranú výživu rastúcej celosvetovej populácii, prostredníctvom hospodársky a environmentálne udržateľného poľnohospodárstva, ktoré súčasne čelí zmenám klímy, strate biodiverzity a degradácii ornej pôdy. Pri naplnení tejto výzvy sa značný dôraz kladie na výskum  a šľachtenie rastlín. Na základe vedeckého pokroku sa v posledných dvoch desaťročiach vyvinulo množstvo techník na úpravu genómu, pomocou ktorých možno dosiahnuť vysokú presnosť pri kontrole genetického materiálu a zodpovedajúcich znakov. COST Akcia CA18111 spája odborné poznatky z celého radu odborov s cieľom vyhodnotiť techniky úpravy rastlinných genómov a ich výsledné produkty z rôznych perspektív. Zistenia poslúžia na vytvorenie plánu na usmerňovanie a uľahčenie aplikácií na úpravu genómu v oblasti výskumu a šľachtenia rastlín, čo pomôže pri určovaní priorít v oblasti výskumu a vývoja a stimulácii ďalšej medzinárodnej a medziodborovej spolupráce.
Národný delegát: Ing. Martin Jopčík, PhD. (2019 - 2023)