APVV a Vedecká grantová agentúra VEGA


Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)


Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
(APVV-16-0439, 2017-2020)
U sulforafanu sa overili preventívne účinky proti vzniku a rozvoju nádorových ochorení. Sulforafan je v potrave prítomný pri koncentráciách, ktoré nedosahujú účinnú hladinu. Navyše sa v prirodzenej forme prevažne vyskytuje ako neaktívny glukorafanín, preto je nutné, aby prebehla jeho aktivácia na sulforafan a ďalšie aktívne produkty. Túto premenu katalyzuje enzým, myrozináza (EC 3.2.1.147). Cieľom projektu je navrhnúť nový preparát, ktorý bude pozostávať z sulforafan-glukozinolátu a stabilizovanej myrozinazy.
Vedúci projektu: doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.


Štúdium vplyvu rôznych nutričných podmienok na akumuláciu toxických elementov v pšenici

(APVV-15-0051, 2016-2020)

Projekt sa zaoberá dopadom dvoch v súčasnej dobe významných environmentálnych kontaminantov na rastliny, a to prítomnosti toxických kovov, nadmerných množstiev dusíka a ich kombinácií. Oba faktory sú výsledkom vývoja priemyslu, poľnohospodárstva a chemickej výroby, ktoré sú spojené s veľkým množstvom znečisťujúcich látok, predovšetkým oxidov síry, dusíka, uhlíka a emisie ťažkých kovov. Znalosti o mechanizmoch rastlín obrany proti týmto faktorom sú obmedzené. Najmä účinky nadmerného hnojenia na akumuláciu kovov rastlinami, ako aj na rastliny samotné doteraz boli pomerne málo študované. Projekt bude tento problém riešiť komplexne prostredníctvom štúdia kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien v aktivitách enzýmov antioxidatívneho systému ako aj profilov typických bielkovín rastlinnej obrany. V paralelnej línii projektu budeme charakterizovať súbor odrôd pšenice pestovaných na Slovensku z hľadiska genetického potenciálu akumulovať kadmium s využitím dostupných markerov DNA. Projekt bude vytvárať nové poznatky o molekulárnom pozadí reakcií rastlín na relatívne málo študované typy stresu. Výsledky budú vyhodnotené z hľadiska ich možného využitia ako markérov pre toleranciu /citlivosť na toxické kovy alebo nadmerné používanie hnojív. Znalosti o vplyve zvyšujúcej sa koncentrácie dusíka na rastliny a ich obranyschopnosť budú prínosné pre manažment hnojenia v poľnohospodárstve. Projekt tiež prispeje k charakterizácii genofondu pšenice zo Slovenska z hľadiska zdravotného rizika pri ich pestovaní v kontaminovaných oblastiach.
Vedúci projektu:
Ing. Jana Moravčíková, PhD.


Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie

(APVV-0740-11; 2012-2015)
Vedúci projektu:
Mgr. Martin Hajduch, PhD.


Biologická diverzita pšenice, jej šľachtenia pre globálne zmeny a využitie v ekologickom poľnohospodárstve

(APVV-0197-10, 2011-2014)
Vedúci projektu: Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.


Štúdium obsahu silíc v pletivových kultúrach druhov rodu Mentha

(LPP 0026-09, 2009-2011)
Vedúci projektu: RNDr. Anna Preťová, DrSc.


Štúdium bunkových pochodov pri tvorbe embryí v in situ a in vitro podmienkach pri kukurici a arábovke

(APVV-0115, 2008-2010)
Vedúci projektu: RNDr. Anna Preťová, DrSc.


Genetická diverzita hybridných rojov
Pinus mugo x Pinus sylvestris na Slovensku zisťovaná pomocou izoenzýmových molekulových markérov achloroplastovej DNA
(APVT, 2005-2007)
Vedúci projektu: RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.


Inovatívne biotechnologické prístupy k skvalitneniu šľachtiteľského procesu pri ľane

(APVT, 2004-2006)
Vedúci projektu: Ing. Andrea Hricová, PhD.

 

VEGA


Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi
(VEGA 2/0109/19, 2019-2023)
Akumulácia ťažkých kovov spôsobuje v rastlinnom pletive vážne biochemické, fyziologické a morfologické abnormality, ktoré môžu následne ovplyvňovať produktivitu plodín. Cieľom projektu je sledovanie morfo-fyziologickej, genetickej a biochemickej odpovede rastlín zrnového typu láskavca vystavených pôsobeniu ťažkých kovov. Tieto poznatky prispejú k informáciám o ich fytoextrakčnom potenciály a prinesú poznatky o vplyve ťažkých kovov na obsah bioaktívnych látok a nutričnú kvalitu. Budeme tiež sledovať vplyv ťažkých kovov na expresiu génov, ktorých indukcia bola popísaná inými typmi abiotického stresu, čo napomôže porozumieť regulácii génovej expresie pôsobením ťažkých kovov a regulačnej sieti, ktorú tieto gény pravdepodobne vytvárajú. Pomocou metagenomického prístupu vyhodnotíme možné zmeny v diverzite endofytických baktérií v rastlinách láskavca, spôsobené účinkom ťažkých kovov.
Vedúci projektu:
Ing. Andrea Hricová, PhD.


Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej-kosodreviny na Slovensku

(VEGA 2/0063/17, 2017-2019)
Projekt je zameraný na experimentálne overenie hybridologických vzťahov medzi borovicou lesnou (Pinus sylvestris L.) a borovicou horskou-kosodrevinou (P. mugo Turra). V rámci ich predpokladaných hybridných rojov na severnom Slovensku sa určí rozsah introgresívnej hybridizácie s oboma vyššie uvedenými rodičovskými druhmi. Okrem klasických postupov umelej hybridizácie sa počíta aj s využitím chloroplastovej DNA (cpDNA) pri verifikácii získaných medzidruhových i vnútrodruhových hybridov uvedených borovíc. Miera genetickej divergencie medzi hybridnými rojmi a prirodzenými populáciami oboch rodičovských druhov sa určí na základe analýzy ich genetickej štruktúry pomocou cpDNA a mitochondriálnej DNA (mtDNA). Cieľom projektu je potvrdiť hybridný charakter predpokladaných hybridných rojov na lokalitách v Zuberci - Medzi Bormi, Suchej Hore, a v Terchovej-Sokolí ako vzácnych endemitov na našom území.
Vedúci projektu: RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.


Mäsožravé rastliny - perspektívny zdroj génov pre hydrolytické enzýmy s antifungálnym potenciálom

(VEGA 2/0075/17, 2017-2019)
Chitinázy hrajú úlohu vo vývine a fyziológii rastlín ako aj v odpovedi na stres. Modelovým objektom v projekte je mäsožravá rastlina Drosera rotundifolia L., z ktorej sme izolovali gén kódujúci chitinázu (DrChit) zapojený do procesov trávenia koristi. Keďže k degradácii chitínovej bunkovej steny dochádza aj pomocou chitináz exprimovaných počas obranných reakcií, DrChit predstavuje potenciál z hľadiska využitia v biotechnológiách zameraných na zvýšenie odolnosti rastlín. Cieľom projektu je izolácia a purifikácia DrChit proteínu a následne jeho biochemická charakteristika a určenie antifungálneho potenciálu. Ďalej chceme izolovať aj ďalšie gény zapojené do procesov trávenia a vyhodnotiť ich expresný profil. V kontexte výskumu úlohy chitináz v obrane a vývine rastlín využijeme embryogénne kultúry ihličnanov, u ktorých vyhodnotíme vplyv stresu na expresiu chitináz v in vitro podmienkach. Očakávame, že výsledky prispejú k tvorbe stratégií zvýšenia odolnosti rastlín voči stresu metódami génového inžinierstva.
Vedúci projektu: Ing. Jana Libantová, CSc.

Mikropropagácia a kryoprezervácia menej známych druhov drobného ovocia
(VEGA 2/0052/17, 2017-2019)
Bobuľové ovocie je charakteristické vysokou nutričnou hodnotou a zaraďujeme ho medzi nutraceutiká. Napriek vzrastajúcemu záujmu o drobné ovocie na trhu, jeho pestovanie nie je na Slovensku rozšírené kvôli nedostatku sadbového materiálu širšieho sortimentu odrôd a jeho vysokej cene. Rýchle a ekonomicky výhodné klonálne množenie sadbového materiálu ponúka využitie pletivových kultúr. Projekt bude zameraný i) na vývoj postupov mikropropagácie vybraných introdukovaných menej známych druhov drobného ovocia (Vaccinium, Rubus, Lonicera a Amelanchier spp.) využiteľných pri masovom množení sadbového materiálu; ii) na vypracovanie protokolu pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov drobného ovocia pomocou kryoprezervácie a iii) na testovanie genetickej stability in vitro získaných rastlín a rastlín regenerovaných po kryoprezervácii pomocou molekulárnych markerov, čo umožní zhodnotiť vhodnosť vypracovaných protokolov pre ich následnú aplikáciu v rutinnej propagácii a pri dlhodobom uchovávaní genetických zdrojov.
Vedúci projektu: RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Štúdium funkcie génov dehydrínov z Arabidopsis thaliana pri tolerancii voči vybraným typom abiotického stresu
(VEGA 2/0035/17, 2017-2019)
V dôsledku meniaceho sa životného prostredia sú rastliny čoraz viac vystavované rôznym typom abiotického stresu ako napr. sucho, zasolenie, nízka teplota alebo prítomnosť ťažkých kovov. Súčasťou odpovede rastlín na takýto stres je modulácia obrany bunkového metabolizmu a produkcia celej rady proteínov, medzi ktoré patria aj dehydríny. Dehydríny sú hydrofilné proteíny, ktoré sa indukujú hlavne v dôsledku nízkej teploty alebo dehydratácie; mechanizmy ich pôsobenia však nie sú objasnené. Práca je zameraná na štúdium vplyvu konštitutívnej expresie génov dehydrínov z A. thaliana At1g54410, At2g21490 a At3g50970 na toleranciu transgénnych rastlín tabaku voči vybraným typom abiotického stresu a ich kombinácie. Štruktúry týchto dehydrínov obsahujú oblasti bohaté na histidín, ktoré by pre schopnosť viazať voľné kovy mohli prispieť aj k zvýšenej tolerancii voči ťažkým kovom. Zároveň budeme študovať do akej miery overexpresia dehydrínových génov vstupuje do interakcie s inými komponentmi obrannej reakcie rastliny.
Vedúci projektu: Ing. Jana Moravčíková, PhD.

Štúdium vybraných fyziologických a molekulárnych parametrov zahrnutých v regenerácii a raste parazitických burín Phelipanche spp.
(VEGA 2/0138/17, 2017-2019)
Parazitické buriny Phelipanche, Orobanche a Striga spp. patria k ekonomicky významným rastlinným patogénom s negatívnym vplyvom na produkciu poľnohospodárskych plodín. Škody na úrode spôsobené parazitickými burinami ročne dosahujú viac než 7 biliónov dolárov. Tieto parazitické rastliny po vyklíčení spoja svoj koreňový systém s koreňmi hostiteľských rastlín a z nich čerpajú vodu a živiny. V súčasnosti nie je známa účinná metóda ich eliminácie. Preto sa jedna z línií výskumu zameriava na získanie poznatkov o génoch a mechanizmoch, ktoré sa podieľajú na interakcii medzi parazitickými rastlinami a ich hostiteľmi. Všeobecným cieľom projektu bude štúdium faktorov ovplyvňujúcich rast a regeneráciu Phelipanche spp. v podmienkach in vitro a v spojení s hostiteľom, ktoré v nadväznosti na transformačné protokoly Phelipanche spp. umožnia skúmať funkciu génov podieľajúcich sa na interakcii parazit-hostiteľ a napomôcť pri navrhovaní novej (selektívnej) kontroly parazitických burín.
Vedúci projektu: RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového amarantu
(VEGA 2/0041/16, 2016-2018)
Vedúci projektu: Ing. Andrea Hricová, PhD.

Testovanie génov pre špecifické hydrolytické enzýmy v rastlinnej transgenéze s cieľom ich využitia pri posilnení ich obrany voči patogénom
(VEGA 2/0090/14, 2014-2016)
Vedúci projektu:
Ing. Jana Libantová, CSc.

Regenerácia a klonálne množenie Rubus a Prunus spp. v podmienkach in vitro
(VEGA 2/0140/14, 2014-2016)
Vedúci projektu:
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Proteomické mapovanie klinicky relevantných proteínov v pšeničnom zrne
(VEGA 2/0016/14, 2014-2016)
Vedúci projektu:
Mgr. Martin Hajduch, PhD.

Optimalizácia procesu somatickej embryogenézy ihličnatých drevín
(VEGA 2/0136/14, 2014-2016)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca
(VEGA 2/0066/13, 2013-2015)
Vedúci projektu: Ing. Andrea Hricová, PhD.

Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku, genetický status a fertilita
(VEGA 2/0057/13, 2013-2015)
Vedúci projektu:
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Tvorba éterických olejov a silíc v kultúre in vitro pri mäte priepornej a proteomická analýza kultúr
(VEGA 2/0075/12, 2012-2014)
Vedúci projektu:
prof. doc. RNDr. Anna Preťová, DrSc.

Medzidruhové hybridy borovíc a jedlí, ich status a charakteristika
(VEGA 2/0076/09, 2011-2013)
Vedúci projektu:
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Vypracovanie účinného transformačného a regeneračného protokolu pre Phelipanche ramosa (L.) Pomel
(VEGA 2/0139/11, 2011-2013)
Vedúci projektu:
RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

Proteomický výskum adaptácie rastlín v kontaminovanej černobyľskej oblasti
(VEGA 2/0126/11, 2011-2013)
Vedúci projektu:
Mgr. Martin Hajduch, PhD.

Propagácia in vitro a genetická transformácia menej rozšírených druhov drobného ovocia
(VEGA 2/0040/11, 2011-013)
Vedúci projektu:
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Štúdium obranných mechanizmov vybraných odrôd sóje fazuľovej (Glycine max L.) vystavených účinkom iónov ťažkých kovov
(VEGA 2/0062/11, 2011-2013)
Vedúci projektu:
Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu
(VEGA 2/0109/09, 2009-2011)
Vedúci projektu:
Ing. Andrea Hricová, PhD.

Dlhodobé udržiavanie embryogénnych pletív vybraných ihličnatých druhov metódou kryokonzervácie
(VEGA, 2008-2010)
Vedúci projektu:
RNDr. Terézia Salaj, CSc.

Štúdium efektívnosti odstránenia selekčných markerových génov v transgénnych rastlinách pomocou Cre/lox technológie
(VEGA, 2008-2010)
Vedúci projektu:
Ing. Jana Moravčíková, PhD.

Vypracovanie účinného transformačného a regeneračného protokolu pri vybraných odrodách drobného ovocia (Rubus sp. a Vaccinium spp.)
(VEGA, 2008-2010)
Vedúci projektu:
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Genetická štruktúra a reprodukčný potenciál jedľových pralesov Slovenska
(VEGA, 2006-2008)
Vedúci projektu:
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Šľachtenie vybraných odrôd zrnových typov láskavca významných pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a produkciu kvalitných potravín
(VEGA,2005-2007)
Vedúci projektu:
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Identifikácia a izolácia génov kódujúcich proteíny s možnou antifungálnou aktivitou z rosičky (Drosera rotundifolia L.)
(VEGA, 2005-2007)
Vedúci projektu:
Ing. Jana Libantová, CSc.

Genetická transformácia embryogénnych pletív vybraných druhov ihličnatých drevín pomocou Agrobacterium
(VEGA, 2005-2007)
Vedúci projektu:
RNDr. Terézia Salaj, CSc.

Genetická diverzita a reprodukcia vybraných druhov lesných drevín (Abies a Pinus sp.)
(VEGA, 2003-2005)
Vedúci projektu:
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Optimalizácia somatickej embryogenézy modelových rastlín a úloha extracelulárnych bielkovín v tomto procese
(VEGA, 2002-2004)
Vedúci projektu:
doc. RNDr. J. Salaj, DrSc.