Oddelenie reprodukčnej a vývinovej biológie

Vedúci oddelenia: doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.


Ostatní pracovníci:

Mgr. Maksym Danchenko, PhD.
Mgr. Katarína Klubicová, PhD.
Ing. Veronika Lancíková, PhD.
Mgr. Veronika Mistríková PhD.

Mgr. Miroslav Perniš, PhD.


Doktorandi
Mgr. Veronika Ihradská
Ing. Juraj Kleman

Odborní zamestnanci
:
Viera Majerčíková

Výskum oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie (ORVB) je zameraný na štúdium fyziologických a molekulárnych procesov, ktoré prebiehajú v rastlinách vystavených abiotickým, aj biotickým stresom, ako aj procesov, ktoré prebiehajú počas vývinu rastlín. Pri štúdiu využívame in vitro metódy kultivácie, mikroskopické a biochemické analýzy. Nosným metodickým nástrojom sú však proteomické metódy, ktoré umožňujú sledovať zmeny (kvalitatívne aj kvantitatívne) veľkého množstva proteínov súčasne. Na analýzy využívame najmä metódy založené na separácii proteínov v gély (2-rozmerná elektroforéza, 2-DE; 1- rozmerná elektroforéza) a následnej identifikácii proteínov pomocou metód hmotnostnej spektrometrie.

V súčasnom období na ORVB prebieha riešenie nasledovných úloh:
1. Štúdium molekulárnych procesov prebiehajúcich počas somatickej embryogenézy, ktorá predstavuje účinný regeneračný systém, vhodný na štúdium základných otázok vývinu rastlín. Je považovaná aj za vhodnú metódu vegetatívneho rozmnožovania ihličnatých drevín pomocou in vitro kultúr. Cieľom je štúdium zmien na proteínovej úrovni ku ktorým dochádza počas somatickej embryogenézy u Pinus nigra s využitím vyššie spomínaných metód. Identifikované proteíny, pri ktorých budú zistené kvantitatívne zmeny, môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu uvedeného procesu somatickej embryogenézy a potenciálne môžu slúžiť ako jej markery.

tl_files/images/Proteomika_KK.jpg

Obr. Schematické zobrazenie experimentu. Ukážka separácie proteínov na 2-DE géloch a lokalizácia proteínov vykazujúcich štatisticky preukazné kvantitatívne zmeny

 

2. Členovia oddelenia sa podieľajú na finalizácií výsledkov medzinárodného projektu riešenom v minulom období, ktorý bol zameraný na štúdium rastlín rastúcich v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti. Cieľom bolo analyzovať molekulárne mechanizmy rastlín rastúcich v rádioaktívne kontaminovanom prostredí Černobyľskej jadrovej elektrárne. Za týmto účelom boli v spolupráci s ukrajinskými kolegami založené experimentálne plochy v rádioaktívnej a nerádioaktívnej oblasti, z ktorých každoročne zozbierané semená sme analyzovali proteomickými a genomickými metódami.
Viac informácii je možné nájsť na webstránke http://www.chernobylproteomics.sav.sk

3. V spolupráci s kolegami z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej Technickej Univerzity, Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra Biovied SAV sa ORVB ako partner podieľa aj na riešení APVV projektu „Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení" a koordinuje prácu členov skupiny za ÚGBR CBRB SAV. Úlohou tímu je uskutočniť výber vhodných rastlinných druhov zo zástupcov čeľade Brassicaceae, Capparaceae a Caricaceae na skríning obsahu izokyanátov/glukozinolátov sulforafanu a myrozinázy v ich pletivách/orgánoch a vypracovanie metodických postupov na ich produkciu v in vitro podmienkach.


tl_files/images/APVV_JS.jpg

Obr. Testovanie potenciálnych rastlinných zdrojov na produkciu izokyanátov in vitro. Po naklíčení rastlín v in vitro podmienkach (1) sa z ich častí na pevných, resp. tekutých médiách indukujú orgánové (2 -listové, 3-stonkové, 5 - koreňové) alebo kalusové (4) kultúry, ktoré slúžia ako východiskový materiál na biochemické analýzy obsahu požadovaných látok. Sľubným postupom na produkciu sú najmä koreňové kultúry (6)