Oddelenie reprodukčnej a vývinovej biológie

Vedúci oddelenia: doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.


Ostatní pracovníci:

Mgr. Maksym Danchenko, PhD.
Mgr. Katarína Klubicová, PhD.
Ing. Veronika Lancíková, PhD.

Mgr. Veronika Mistríková PhD.

Mgr. Miroslav Perniš, PhD.


Doktorandi
Mgr. Veronika Ihradská
Ing. Juraj Kleman

Odborní zamestnanci
:
Viera Majerčíková


Výskum oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie je zameraný na štúdium nasledovných úloh:
1. Štúdium rastlín rastúcich v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti
Cieľom tohto výskumu je analyzovať molekulárne mechanizmy rastlín adaptujúcich sa na rádioaktívne Černobyľské prostredie. Za týmto účelom boli založené experimentálne plochy v nerádioaktívnej a rádioaktívnej Černobyľskej oblasti. Počnúc rokom 2007, sa sója a ľan pestujú na týchto plochách. Každoročne zozbierané semená sa podrobujú proteomickým a genomickým porovnávacím analýzam. Pre viacej infomácii o tomto projekte navštívte projektovú webstránku http://www.chernobylproteomics.sav.sk

2. Štúdium alergénov pšenice
Táto oblasť výskumu je zameraná na charakteristuku klinicky relevantných porteínov v pšeničnom zrne za použitia gélových a bezgélových proteomických prístupov. V rámci tohto výskumu sa tiež testuje využitie kvantitatívnych proteomických prístupov na stanovenie alergénnych proteínov.

3. Štúdium molekulárnych procesov prebiehajúcich počas somatickej embryogenézy s využitím proteomických metód
Cieľom nášho výskum je štúdium zmien, ku ktorým dochádza počas somatickej embryogenézy u Pinus nigra na proteínovej úrovni s využitím metód založených na separácii proteínov na géloch, s následnou identifikáciou proteínov pomocou hmotnostnej spektrometrie.

tl_files/images/2D0001.JPG

2D gély proteínov izolovaných zo zrelých semien rastlín ľanu siateho kultivovaného na kontrolných a kontaminovaných poliach v Černobyľskej oblasti