Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV je rámci vied o živej prírode jediným pracoviskom, ktorého hlavným zameraním je štúdium genetických zákonitostí rastu a vývinu rastlín a rastlinných biotechnológií, s cieľom zvýšenia rastlinnej produkcie a adaptácie rastlín na meniace sa podmienky prostredia. V dôsledku stále sa zhoršujúcich environmentálnych podmienok na zemeguli, sa silný dôraz kladie na štúdium vplyvu nepriaznivých faktorov prostredia na produkciu rastlín a ochranu životného prostredia. Tieto výskumné aktivity sa uskutočňujú používaním širokej škály metód molekulárnej biológie, genetického inžinierstva, in vitro techník, ako aj rôznych -omics technológií. Získané poznatky sa uplatňujú pri hľadaní a zavádzaní nových genetických a biotechnologických postupov na vylepšovanie poľnohospodárskej/rastlinnej produkcie, resp. v prípade lesných drevín na zvýšenie ich odolnosti a vylepšenie rastových charakteristík získavaním nových hybridných jedincov.

Vedná politika ústavu je prioritne zameraná na tri oblasti:
1) výskum a odborný rast
2) doktorandské štúdium a pedagogické aktivity
3) prenos výsledkov do praxe.

1) Prvou oblasťou je zameranie na výskumné aktivity, t. j. získavanie nových teoretických poznatkov, ich publikovanie najmä v uznávaných medzinárodných vedeckých časopisoch a zvyšovanie kvality publikácií, vyjadrenej IF časopisov a citačným ohlasom na tieto práce. Snahou ústavu je takýmto spôsobom získať nielen odbornú medzinárodnú reputáciu, ale aj napomôcť rozvíjaniu aktívnej spolupráce s podobne zameranými inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, ktorá v konečnom dôsledku vedie aj k získavaniu grantových prostriedkov, čo väčšinou prispieva aj ku kvalitným výstupom vedeckej práce. Zvyšovanie kvality výsledkov vedeckej práce úzko súvisí s personálnou politikou pracoviska, nakoľko to zároveň umožňuje zvyšovanie odbornej kvalifikácie jednotlivých vedeckých pracovníkov, čím si ústav zabezpečuje potrebné kádre na garantovanie doktorandského štúdia, resp. školiteľov a vedúcich projektov.

2) Zvyšovanie odbornej kvalifikácie jednotlivých vedeckých pracovníkov ÚGBRCBRB SAV sa odzrkadľuje aj na účasti ústavu na pedagogických aktivitách. Tieto aktivity realizuje ústav formou vedenia študentskej odbornej činnosti, preddiplomových a diplomových prác, no predovšetkým podielom na školení PhD. študentov, ktorí sú aktívne zapájaní do aktuálne riešených projektov na pracovisku. ÚGBR CBRB SAV bolo a je akreditovanou externou vzdelávacou inštitúciou vo vedných odboroch 4.2.4 genetika (2014-2016-2020), 5.2.25 biotechnológie (2010-2016) a 6.1.18 agrobiotechnológie (2016-2020). V rámci doktorandského štúdia ÚGBR CBRB SAV spolupracuje s Univerzitou Komenského v Bratislave, so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou a s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovisko vychádza v ústrety najlepším absolventov doktorandského štúdia na ústave aktívnou podporou pri získavaní zahraničných študijných pobytov, čím sa podporuje ich ďalší vedecko-odborný rast.

3) Aj keď hlavnou a najdôležitejšou náplňou pracovísk SAV je základný výskum a publikovanie jeho výsledkov vo vedeckých publikáciách, pozornosť sa venuje aj prenosu získaných poznatkov do praxe. Na ÚGBR CBRB SAV sa prenos vedeckých poznatkov do praxe uskutočňuje v rámci zmluvnej spolupráce s niektorými podnikmi hospodárskej sféry (napr. fy Wellberry, Lesy Slovenskej republiky, š.p.), ktorým odovzdávame v laboratórnych podmienkach získané a vylepšené rastliny (drobné ovocie, hybridy jedlí) na ďalšie vyhodnotenie a pestovanie v prírodných podmienkach. Významným výstupom ústavu pre prax bolo registrovanie prvej novej odrody láskavca na Slovensku a udelenie šľachtiteľského osvedčenia na odrodu Pribina, za ktorú bolo ústavu v r. 2015 na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2015 udelené ocenenie „Zlatý kosák".

Nezanedbateľným prínosom pre prenos teoretických poznatkov do praxe bolo, v spolupráci s partnermi SPU a UKF v Nitre, ukončenie projektu ŠF (ITMS 26220220180) „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech" v r. 2015. Projekt mal 2 ciele: i) vybudovanie materiálno-technickej bázy pre aplikovaný výskum v oblasti rastlinných biotechnológií a ii) samotná realizácia aplikovaného výskumu v rastlinných biotechnológiách, ktorého hlavnou úlohou má byť práve prenos poznatkov do praxe.

Pracovisko je organizátorom pravidelných medzinárodných sympózií a konferencií zameraných na oblasť jeho výskumu. Certifikát MŠ SR udelený pracovisku ho oprávňuje uskutočňovať rekvalifikačné vzdelávanie pod názvom „Vyššie formy vzdelávania v rastlinných biotechnológiách".


ÚGBR CBRB SAV, ako jediné akademické pracovisko v SR v oblasti rastlinných biotechnológií, sa prioritne zameriava na dané oblasti:

Genetika a šľachtenie lesných drevín a poľnohospodárskych plodín:

  • Štúdium biodiverzity populácií a hybridologických vzťahov pomocou biochemických a DNA markerov a štúdium adaptácie drevín na rýchlo sa meniace podmienky prostredia
  • Rozvoj techník klonálneho množenie in vitro perspektívnych medzidruhových hybridov jedlí a iných ihličnatých drevín (somatická embryogenéza) a hospodársky významných druhov drobného ovocia (mikropropagácia)
  • Rozvoj techník pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov lesných a ovocných drevín, vrátane embryogénnych pletív študovaných druhov, metódami kryoprezervácie
  • Problematiku mutačného šľachtenia a selekcie línií láskavca pre potravinárske účely

Molekulárna biológia a genetické transformácie:

  • Genetické manipulácie rastlín s cieľom zlepšiť kvalitu a odolnosť poľnohospodárskych plodín a drevín ku environmentálnemu (a/biotickému) stresu dôrazom na environmentálnu bezpečnosť GMO a štúdium expresie transgénov a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú
  • Štúdium fenotypickej a molekulárnej variability rastlinných genetických zdrojov

Reprodukčná a vývinová biológia rastlín:

  • Výskum reprodukčného systému rastlín in vitro a in vivo - štúdium zygotovej, gametickej a somatickej embryogenézy a výskum obrany rastlín voči stresovým podmienkam štúdiom cytologických a morfologických aspektov, ktoré pri týchto procesoch zohrávajú úlohu a s využitím metód funkčnej genomiky a proteomiky
  • Rozvoj kvantitatívnych proteomických metód založených na i) proteínovej dvojrozmernej elektroforéze (2-DE) a ii) bezgélovom prístupe a ich využitie pre stanovenie rôznych proteínových komponentov

Expertízne a analytické služieby, ktoré môže ÚGBR CBRB SAV poskytnúť ministerstvám, prípadne iným štátnym orgánom:

  • Progresívne biotechnológie v oblasti pôdohospodárstva pre zabezpečenie produkcie zdravých potravín
  • Stanovenie alergénov v potravinách využitím funkčnej proteomiky