Projekty financované EÚ a iné medzinárodné projekty

 

Adaptácia rastlín na znečistenie ťažkými kovmi
(7RP, ev. č. 612587, 2014 - 2017)
Partnerské inštitúcie:
Belarusian State University (Bielorusko), Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky (Česká republika), Georg-August-Universität Göttingen (Nemecko), Aberystwyth University (Veľká Británia), Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Siberian Federal University, All Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry (Rusko), M.G.Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Cell Biology and Genetic Engineering National Academy of Sciences of Ukraine (Ukrajina)
Ľudské aktivity neustále pokračujú v znečisťovaní životného prostredia, napríklad pri úniku ťažkých kovov alebo rádioaktivity. Ekologické problémy sú obzvlášť vážne v prípade jadrových zariadení a posledné udalosti (Japonsko) indikujú, že Černobyľská nehoda v roku 1986 nebola zďaleka výnimočná. Navyše, podobné nehody majú „hororový" efekt na obyvateľstvo. Znečistenie životného prostredia môže byť ale rovnako vážne prípade banského odpadu, ktorý kontaminoval veľké plochy Európy rôznymi druhmi ťažkých kovov. Je prekvapujúce, že rastliny sa dokážu adaptovať na prostredie kontaminované chronickou rádioaktivitou alebo ťažkými kovmi ako je demonštrované ich rastom a rozmnožovaním v znečistených oblastiach. Hlavným cieľom projektu je porozumieť základným ochranným mechanizmom a spôsobu ako znečistené prostredie vplýva na genóm rastlín. Projekt založí výskumnú sieť na hodnotenie a objavovanie unikátnych výskumných zdrojov v černobyľskej oblasti a banských oblastiach Walesu a Spojeného kráľovstva. Tieto oblasti budú využité ako „laboratóriá pod holým nebom" na štúdium ako zmeny v DNA koordinujú odpoveď rastlín na znečistenie rádioaktivitou a ťažkými kovmi za použitia biologických, molekulárnych a evolučných stratégií. Časť projektu sa zaoberá otázkou ako zvýšiť produktivitu a bezpečnosť pestovania poľnohospodárskych plodín v kontaminovaných oblastiach. Po prvýkrát v histórii, deväť výskumných tímov s komplementárnymi skúsenosťami v oblasti rádioaktivity a ďalších rastlinných stresov, bude spolupracovať pri riešení problematiky v kontaminovaných oblastiach Európy.
Vedúci projektu:
Mgr. Martin Hajduch, PhD.


Systematická MS kvantifikácia alergénnych a celiatických proteínov v pšenici

(Kontraktovo-zmluvný projekt Syngenta, 2010-2012)

Vedúci projektu:
Mgr. Martin Hajduch, PhD.

Biobezpečná transgénna repka olejka metódami biotechnológie
(SAV-FM-EHP-2008-02-01, 2009-2011)
Vedúci projektu: Ing. Jana Libantová, CSc.

Kvantitatívna proteomická analýza vyvíjajúceho sa embrya, endospermu a semenného obalu v kontrolných rastlinách a rastlinách rastúcich v Černobyle
(MIRG-CT-2007-200165, 2007-2011)
Vedúci projektu: Mgr. Martin Hajduch, PhD.

Úloha cytoskeletonu avezikulárneho transportu pri zostavovaní polarity počas in vitro embryogenézy a vývinu peľu v arábovke akukurici
(AvH 3.4 - 8151/08028, 2008-2009)
Vedúci projektu: Mgr. Bohuš Obert, PhD.

Založenie polarity a štúdium zmien cytoskeletonu v priebehu androgenézy kukurice
(SAS-HAS, 2007-2009)
Vedúci projektu: doc. RNDr. Anna Preťová, DrSc.

Programovaná smrť buniek v reprodukcii rastlín
(SAS - CSIC, 2007-2009)
Vedúci projektu: doc. RNDr. Anna Preťová, DrSc.


MAR sekvencie ako ,,booster" genetickej transformácie ľanu siateho
(ESF, JPD 3BA 2005/1-031, 2007-2008)
Vedúci projektu: Ing. Andrea Hricová, PhD.


Štúdium mitogénom-aktivovaného proteín kinázového prenosu signálu na aktínový cytoskeleton
(DAAD 62223, 2005-2006)
Partner Institution: Inst. Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, Bonn, Germany
Vedúci projektu: doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.