Ústavna rada ÚGBR CBRB SAV:

Vedecký riaditeľ ÚGBR SAV
zástupca riaditeľa Centra biológie rastlín a biodiverzity (CBRB SAV)

doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

Predsedníčka VR CBRB SAV a zástupkyňa ÚGBR v Sneme SAV
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Vedecká tajomníčka CBRB SAV
Ing. Andrea Hricová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej Ekonomického oddelenia CBRB SAV a Správa areálu SAV Nitra
Ing. Henrieta Kvapilová

Vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií
Ing. Jana Libantová, CSc.

Vedúci Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia
RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Vedúci Oddelenia reprodukčnej a vývinovej biológie
doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.