Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Biotechnológie v rastlinnej produkcii - vybrané prednášky pre študentov v rámci povinného predmetu inžinierskeho študijného programu Biotechnológie
Vyučujúci:
Hricová Andrea, Ing., PhD.
Libantová Jana, Ing., CSc.


Metódy a techniky génových manipulácií
- vybrané prednášky pre študentov v rámci povinného predmetu inžinierskeho študijného programu Biotechnológie
Vyučujúci:
Salaj Ján, doc. RNDr. DrSc.


Techniky rekombinantnej DNA
- vybrané prednášky v rámci povinného predmetu pre študentov doktorandského štúdia študijného programu Molekulárna biológia a Biotechnológie
Vyučujúci:

Libantová Jana, Ing., CSc.


Genetické inžinierstvo rastlín
- prednášky v rámci voliteľného predmetu pre študentov doktorandského štúdia študijného programu Molekulárna biológia a Biotechnológie
Vyučujúci:
Libantová Jana, Ing., CSc.


Biotechnológie rastlín
- prednášky v rámci voliteľného predmetu pre študentov doktorandského štúdia študijného programu Molekulárna biológia a Biotechnológie
Vyučujúci:
Hricová, Andrea, Ing., PhD.


Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vývinová biológia rastlín - vybraná prednáška a cvičenie pre študentov v rámci povinného predmetu bakalárskeho študijného programu Biológia
Vyučujúci:
Kormuťák Andrej, RNDr., DrSc.


Všeobecné biotechnológie
- praktické cvičenia pre študentov v rámci povinného predmetu bakalárskeho študijného programu Biológia
Vyučujúci:
Hricová Andrea, Ing., PhD.


Špeciálne biotechnológie
- praktické cvičenia v rámci povinného predmetu magisterského študijného programu Biológia
Vyučujúci:
Hricová, Andrea, Ing., PhD.

Fakulta prírodných vied, Univerzita Komenského, Bratislava

Metódy in situ v rastlinnej cytológii - vybraná prednáška v rámci bakalárskeho študijného programu Biológia
Vyučujúci:
Salaj Ján, doc., RNDr., DrSc.