Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV v Nitre bol založený v r. 1990 pod názvom Ústav genetiky rastlín SAV s orientáciou na riešenie aktuálnych problémov genetiky a šľachtenia vybraných druhov poľnohospodárskych plodín, lesných a ovocných drevín. Od roku 1998 sa vedecké zameranie ústavu rozšírilo o problematiku biotechnológií a génového inžinierstva, čomu bol aktuálne prispôsobený aj nový názov - Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV. ÚGBR SAV je jediným pracoviskom na Slovensku zameraným na riešenie najaktuálnejších problémov genetiky a biotechnológií rastlín. Od roku 2017 je ústav súčasťou Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV spolu s Botanickým ústavom SAV.

V oblasti populačnej genetiky a šľachtenia sa na ústave, ako na jednom z mála pracovísk v Európe zaoberajúcich sa aj dendrológiou, realizuje výskum genetického polymorfizmu a biodiverzity vybraných druhov lesných drevín (borovice lesnej a borovice horskej) a medzidruhovej hybridizácie a hybridologických vzťahov jedle bielej využitím molekulárnych markerov s dôrazom na zvýšenie jej odolnostného potenciálu. Založené trvalé výskumné plochy značne obohatili existujúci genofond jedlí na našom území a ako také ponúkajú možnosti ich ďalšieho využitia vo výskume alebo v šľachtiteľskej praxi.

Ústav tiež dlhodobo rieši problematiku mutačného šľachtenia a selekcie línií láskavca (Amarathus sp.) vhodných pre potravinárske účely, čo vyústilo do registrácie a udelenia šľachtiteľského osvedčenia na druh láskavec metlinatý (Amaranthus cruentus L.), odrody Pribina, ako prvej odrody láskavca vyšľachtenej na Slovensku.

V rámci genetického inžinierstva je predmetom výskumu modifikácia genómu hospodársky významných poľnohospodárskych plodín, lesných a ovocných drevín za účelom zlepšenia ich úžitkových vlastností a zvýšenia rezistencie voči patogénom. Súčasťou uvedeného výskumu sú analýzy expresie transgénov a faktory, ktoré ich ovplyvňujú, ako aj biologická bezpečnosť z hľadiska ich úniku do životného prostredia.

Ústav sa orientuje aj na štúdium funkčnej genomiky a proteomiky rastlín, hlavne pri vývine embryí v procese zygotovej, somatickej a gametickej embryogenézy, ako aj pri reakcii na rôzne druhy abiotického stresu. Toto zahŕňa tiež sledovanie cytologických, morfologických, biochemických a molekulárnych aspektov, ktoré pri uvedených procesoch zohrávajú kľúčovú úlohu.

Neoddeliteľnou súčasťou vedeckej činnosti ÚGBR je štúdium zákonitostí rastu a vývinu rastlín v podmienkach in vitro a využívanie pletivových kultúr pri genetickej transformácii, ako aj pri regenerácii a mikropropagácii vybraných, hospodársky významných druhov rastlín a plodín.

tl_files/images/budova UGBR SAV.jpg

prehľad