Vedecká rada

Vedecká rada pôsobí na úrovni Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.

 

Funkčné obdobie: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025

  

Predsedníčka: RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

 

Interní členovia:

Ing. Jana Libantová, CSc.

RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

Ing. Andrea Hricová, PhD.

Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc.

RNDr. Jozef Šibík, PhD.

RNDr. Fedor Čiampor, PhD.

 

Externí členovia:

prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc.

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

 

Štatút Vedeckej rady CBRB SAV