Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied sa člení na dve organizačné zložky:

 

·       Botanický ústav CBRB SAV (BÚ CBRB SAV) so sídlom Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4, Slovenská republika

·       Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV (ÚGBR CBRB SAV) so sídlom Akademická 2, 95007 Nitra, Slovenská republika

 

 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied (CBRB SAV)

Riaditeľka: Mgr. Anna Bérešová, PhD.

anna.beresova@savba.sk

Tel: +421-2-5942 6112

 

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV (ÚGBR CBRB SAV)

Vedecká riaditeľka ÚGBR CBRB SAV a štatutárna zástupkyňa riaditeľky CBRB SAV:
RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

alena.gajdosova@savba.sk

Tel: +421-37-6943 410

Vedecká tajomníčka CBRB SAV:
Ing. Andrea Hricová, PhD.

 

Zástupkyňa ÚGBR v Sneme SAV:

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

 

Vedúca Správy areálu SAV v Nitre a zástupkyňa vedúcej Ekonomického oddelenia CBRB SAV:

Ing. Henrieta Kvapilová

 

Vedúca Oddelenie genetiky a reprodukčnej biológie:

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

 

Vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií:

Ing. Jana Libantová, CSc.

 

Sekretariát ÚGBR CBRB SAV:

Monika Budajová

monika.budajova@savba.sk

Tel: +421-37-6943 409