Vzdelávanie a doktorandské štúdium

 

ÚGBR CBRB SAV udržuje blízku spoluprácu so Slovenskými univerzitami a vysokými školami na úrovni odborných prednášok a praktických cvičení ako aj na úrovni vedenia bakalárskych, diplomových a doktorandských dizertačných prác. Ústav taktiež ponúka konzultácie ako aj posudkové služby v oblastiach jeho zamerania a výskumných aktivít.

  

CBRB SAV je externou vzdelávacou inštitúciou, ktorá sa na základe rámcových dohôd o spolupráci podieľa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov nasledovne:

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

botanika

fyziológia rastlín

genetika

biotechnológie

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

agrobiotechnológie

molekulárna biológia

 


Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu na ÚGBR CBRB SAV:

Ing. Andrea Hricová, PhD.

andrea.hricova@savba.sk
+421-37-6943 328

  

Zoznam školiteľov pre doktorandské štúdium

 

Mgr. Maksym Danchenko, PhD.

RNDr. Alena Gajdošová, CSc.

Ing. Andrea Hricová, PhD.

Ing. Martin Jopčík, CSc.

Ing. Katarína Klubicová, PhD.

RNDr. Andrej Kormuťák, DrSc.

Ing. Jana Libantová, CSc.

RNDr. Radoslava Matúšová, PhD.

doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc.

RNDr. Terézia Salaj, DrSc.